Biznismap MK

KONTROLA NA HRANA

 

 

 

FITOSANITARNA LABORATORIJA MK, INDUSTRISKA BIOTEHNOLOGIJA MK, IZOLIRANJE NA BAKTERII MK, IZOLIRANJE NA KVASCI MK, IZOLIRANJE NA MUVLI I NIVNO UMNOZUVANJE MK, KONTROLA NA KVALITET NA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO KONZERVIRANA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MESO I MESNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MLEKO I MLECNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO PROIZVODSTVO OD RASTITELNO POTEKLO MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO SOKOVI MK, LABORATORIJA ZA ISPITUVANJE KVALITET NA MLEKO MK, MIKROBIOLOSKA ANALIZA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA AMBALAZA NA ZIVOTNI NAMIRNICI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA DETSKI IGRACKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOMPOST, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETICKI PROIZVODI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETIKA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA MINERALI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA ORGANSKI GUBRIVA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA PRIBOR MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI ZA HRANA, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SEDIMENTI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SREDSTVA ZA HIGIENA VO DOMAKINSTVATA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PRERABOTKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PROIZVODI, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VINO MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VODA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NAKOMPOST MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA SKOPJE, MOLEKULARNI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI NA PROKARIOTI MK, MOLEKULARNI PROTEOMSKI ANALIZI NA EUKARIOTI MK, ODREDUVANJE I DETEKCIJA NA ENTEROBAKTERIJA, ODREDUVANJE NA AKTIVITET NA VODA MK, ODREDUVANJE NA AKTIVNOST NA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJA, ODREDUVANJE NA ANTIMIKROBNA AKTIVNOST MK, ODREDUVANJE NA BROJ NA KOAGULAZA NA POZITIVNI STAFILOKOKI MK, ODREDUVANJE NA CAMILOBAKTER MK, ODREDUVANJE NA E – ESHERIHIJA COLI MK, ODREDUVANJE NA KVASCI I MUVLI MK, ODREDUVANJE NA PESTICIDI MK, ODREDUVANJE NA PH MK, ODREDUVANJE NA SALMONELA MK, ODREDUVANJE NA TESKI METALI MK, ODREDUVANJE NA TOKSINI MK, ODREDUVANJE NA VKUPEN BROJ NA MEZOFILNI BAKTERII MK, ORGANOLEPTICKI PREGLED MK, PROIZVODSTVO NA PROBIOTICI VO STOCARSTVO MK, TESTOVI OD MOLEKULARNA BIOLOGIJA MK, БИОПЕСТИЦИДИ, БИОФЕРТИЛИЗАТОРИ, ДОКАЖУВАЊЕ НА СУЛФИДРЕДУЦИРАЧКИ КЛОСТРИДИИ, ИЗОЛИРАЊЕ НА БАКТЕРИИ, ИЗОЛИРАЊЕ НА КВАСЦИ, ИЗОЛИРАЊЕ НА МУВЛИИ И НИВНО УМНОЖУВАЊЕ, ИНДУСТРИСКА БИОТЕХНОЛОГИЈА, КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ХРАНА, КОНТРОЛА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО КОНЗЕРВИРАНА ХРАНА, КОНТРОЛА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ, КОНТРОЛА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, КОНТРОЛА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО, КОНТРОЛА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО СОКОВИ, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТ НА МЛЕКО, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА АМБАЛАЖА ЗА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ВИНО, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ВОДА, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА КОМПОСТ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА МИНЕРАЛИ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ОРГАНСКИ ЃУБРИВА, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ПРИБОР, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА САДОВИ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА СЕДИМЕНТИ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА ВО ДОМАЌИНСТВА, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ, МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ХРАНА, МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА МК, МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ, МИКРОБИОЛОШКАТА АНАЛИЗА НА ХРАНА, МОЛЕКУЛАРНИ МЕТАГЕНОМСКИ АНАЛИЗИ, МОЛЕКУЛАРНИ МЕТАГЕНОМСКИ АНАЛИЗИ НА ПРОКАРИОТИ, МОЛЕКУЛАРНИ ПРОТЕОМСКИ АНАЛИЗИ НА ЕУКАРИОТИ, ОДРЕДУВАЊЕ И ДЕТЕКЦИЈА НА ENTEROBACTERIACEAE, ОДРЕДУВАЊЕ НА BETA-GLUKURONIDAZA ПОЗИТИВНИ E. COLI, ОДРЕДУВАЊЕ НА АКТИВИТЕТ НА ВОДА, ОДРЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ОДРЕДУВАЊЕ НА АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ, ОДРЕДУВАЊЕ НА БРОЈ И ДОКАЖУВАЊЕ НА CAMPYLOBACTER SPP., ОДРЕДУВАЊЕ НА БРОЈ НА КОАГУЛАЗА ПОЗИТИВНИ СТАФИЛОКОКИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ВКУПЕН БРОЈ МЕЗОФИЛНИ БАКТЕРИИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА КВАСЦИ И МУВЛИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЕСТИЦИДИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА САЛМОНЕЛА, ОДРЕДУВАЊЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ТОКСИНИ, ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОБИОТИЦИ ВО СТОЧАРСТВО, СТИМУЛАТОРИ НА РАСТЕНЈЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО МК, СТИМУЛАТОРИ НА РАСТЕЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ТЕСТОВИ ОД МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА, ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА, ЛАБОРАТОРИСКА ПЛАСТИКА, ЛАБОРАТОРИСКО СТАКЛО, ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТАЛ, ЛАБОРАТОРИСКИ ПОРЦЕЛАН, ЛАБОРАТОРИСКИ ИНСТРУМЕНТИ, ЛАБОРАТОРИСКИ МЕБЕЛ, ЛАБОРАТОРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, ЛАБОРАТОРИСКИ ЗАШТИТНА ОПРЕМА, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ЛАБОРАТОРИСКИ РЕАГЕНСИ, ЛАБОРАТОРИСКА ОПРЕМА, ЛАБОРАТОРИСКИ МЕБЕЛ, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ЛАБОРАТОРИИ ЗА ДИЈАГНОСТИКА, ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИЗА, ИНДУСТРИСКИ ЛАБОРАТОРИИ, LABORATORISKA PLASTIKA, LABORATORISKO STAKLO, LABORATORISKI METAL, LABORATORISKI PORCELAN, LABORATORISKI INSTRUMENTI, LABORATORISKI MEBEL, LABORATORISKI MATERIJALI, LABORATORISKI ZASTITNA OPREMA, LABORATORISKI HEMIKALII, LABORATORISKI REAGENSI, LABORATORISKA OPREMA ZA DIJAGNOSTIKA, LABORATORII ZA ANALIZA, INDUSTRISKI LABORATORII,

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.