Biznismap MK
FITOSANITARNA LABORATORIJA MK INDUSTRISKA BIOTEHNOLOGIJA MK IZOLIRANJE NA BAKTERII MK IZOLIRANJE NA KVASCI MK IZOLIRANJE NA MUVLI I NIVNO UMNOZUVANJE MK KONTROLA NA KVALITET NA HRANA MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO KONZERVIRANA HRANA MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MESO I MESNI PROIZVODI MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MLEKO I MLECNI PROIZVODI MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO PROIZVODSTVO OD RASTITELNO POTEKLO MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO SOKOVI MK LABORATORIJA ZA ISPITUVANJE KVALITET NA MLEKO MK MIKROBIOLOSKA ANALIZA NA HRANA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA AMBALAZA NA ZIVOTNI NAMIRNICI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA DETSKI IGRACKI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA HRANA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOMPOST MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETICKI PROIZVODI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETIKA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA MINERALI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA ORGANSKI GUBRIVA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA PRIBOR MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI ZA HRANA MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SEDIMENTI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SREDSTVA ZA HIGIENA VO DOMAKINSTVATA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PRERABOTKI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PROIZVODI MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VINO MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VODA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NAKOMPOST MK MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA MK MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA SKOPJE MOLEKULARNI ANALIZI MK MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI MK MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI NA PROKARIOTI MK MOLEKULARNI PROTEOMSKI ANALIZI NA EUKARIOTI MK ODREDUVANJE I DETEKCIJA NA ENTEROBAKTERIJA ODREDUVANJE NA AKTIVITET NA VODA MK ODREDUVANJE NA AKTIVNOST NA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJA ODREDUVANJE NA ANTIMIKROBNA AKTIVNOST MK ODREDUVANJE NA BROJ NA KOAGULAZA NA POZITIVNI STAFILOKOKI MK ODREDUVANJE NA CAMILOBAKTER MK ODREDUVANJE NA E – ESHERIHIJA COLI MK ODREDUVANJE NA KVASCI I MUVLI MK ODREDUVANJE NA PESTICIDI MK ODREDUVANJE NA PH MK ODREDUVANJE NA SALMONELA MK ODREDUVANJE NA TESKI METALI MK ODREDUVANJE NA TOKSINI MK ODREDUVANJE NA VKUPEN BROJ NA MEZOFILNI BAKTERII MK ORGANOLEPTICKI PREGLED MK PROIZVODSTVO NA PROBIOTICI VO STOCARSTVO MK TESTOVI OD MOLEKULARNA BIOLOGIJA MK LABORATORISKA PLASTIKA LABORATORISKO STAKLO LABORATORISKI METAL LABORATORISKI PORCELAN LABORATORISKI INSTRUMENTI LABORATORISKI MEBEL LABORATORISKI MATERIJALI LABORATORISKI ZASTITNA OPREMA LABORATORISKI HEMIKALII LABORATORISKI REAGENSI LABORATORISKA OPREMA ZA DIJAGNOSTIKA LABORATORII ZA ANALIZA INDUSTRISKI LABORATORII
FITOSANITARNA LABORATORIJA MK INDUSTRISKA BIOTEHNOLOGIJA MK IZOLIRANJE NA BAKTERII MK IZOLIRANJE NA KVASCI MK IZOLIRANJE NA MUVLI I NIVNO UMNOZUVANJE MK KONTROLA NA KVALITET NA HRANA MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO KONZERVIRANA HRANA MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MESO I MESNI PROIZVODI MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MLEKO I MLECNI PROIZVODI MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO PROIZVODSTVO OD RASTITELNO POTEKLO MK KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO SOKOVI MK LABORATORIJA ZA ISPITUVANJE KVALITET NA MLEKO MK MIKROBIOLOSKA ANALIZA NA HRANA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA AMBALAZA NA ZIVOTNI NAMIRNICI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA DETSKI IGRACKI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA HRANA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOMPOST MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETICKI PROIZVODI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETIKA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA MINERALI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA ORGANSKI GUBRIVA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA PRIBOR MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI ZA HRANA MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SEDIMENTI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SREDSTVA ZA HIGIENA VO DOMAKINSTVATA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PRERABOTKI MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PROIZVODI MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VINO MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VODA MK MIKROBIOLOSKA KONTROLA NAKOMPOST MK MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA MK MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA SKOPJE MOLEKULARNI ANALIZI MK MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI MK MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI NA PROKARIOTI MK MOLEKULARNI PROTEOMSKI ANALIZI NA EUKARIOTI MK ODREDUVANJE I DETEKCIJA NA ENTEROBAKTERIJA ODREDUVANJE NA AKTIVITET NA VODA MK ODREDUVANJE NA AKTIVNOST NA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJA ODREDUVANJE NA ANTIMIKROBNA AKTIVNOST MK ODREDUVANJE NA BROJ NA KOAGULAZA NA POZITIVNI STAFILOKOKI MK ODREDUVANJE NA CAMILOBAKTER MK ODREDUVANJE NA E – ESHERIHIJA COLI MK ODREDUVANJE NA KVASCI I MUVLI MK ODREDUVANJE NA PESTICIDI MK ODREDUVANJE NA PH MK ODREDUVANJE NA SALMONELA MK ODREDUVANJE NA TESKI METALI MK ODREDUVANJE NA TOKSINI MK ODREDUVANJE NA VKUPEN BROJ NA MEZOFILNI BAKTERII MK ORGANOLEPTICKI PREGLED MK PROIZVODSTVO NA PROBIOTICI VO STOCARSTVO MK TESTOVI OD MOLEKULARNA BIOLOGIJA MK LABORATORISKA PLASTIKA LABORATORISKO STAKLO LABORATORISKI METAL LABORATORISKI PORCELAN LABORATORISKI INSTRUMENTI LABORATORISKI MEBEL LABORATORISKI MATERIJALI LABORATORISKI ZASTITNA OPREMA LABORATORISKI HEMIKALII LABORATORISKI REAGENSI LABORATORISKA OPREMA ZA DIJAGNOSTIKA LABORATORII ZA ANALIZA INDUSTRISKI LABORATORII
FITOSANITARNA LABORATORIJA MK, INDUSTRISKA BIOTEHNOLOGIJA MK, IZOLIRANJE NA BAKTERII MK, IZOLIRANJE NA KVASCI MK, IZOLIRANJE NA MUVLI I NIVNO UMNOZUVANJE MK, KONTROLA NA KVALITET NA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO KONZERVIRANA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MESO I MESNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MLEKO I MLECNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO PROIZVODSTVO OD RASTITELNO POTEKLO MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO SOKOVI MK, LABORATORIJA ZA ISPITUVANJE KVALITET NA MLEKO MK, MIKROBIOLOSKA ANALIZA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA AMBALAZA NA ZIVOTNI NAMIRNICI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA DETSKI IGRACKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOMPOST, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETICKI PROIZVODI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETIKA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA MINERALI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA ORGANSKI GUBRIVA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA PRIBOR MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI ZA HRANA, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SEDIMENTI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SREDSTVA ZA HIGIENA VO DOMAKINSTVATA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PRERABOTKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PROIZVODI, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VINO MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VODA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NAKOMPOST MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA SKOPJE, MOLEKULARNI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI NA PROKARIOTI MK, MOLEKULARNI PROTEOMSKI ANALIZI NA EUKARIOTI MK, ODREDUVANJE I DETEKCIJA NA ENTEROBAKTERIJA, ODREDUVANJE NA AKTIVITET NA VODA MK, ODREDUVANJE NA AKTIVNOST NA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJA, ODREDUVANJE NA ANTIMIKROBNA AKTIVNOST MK, ODREDUVANJE NA BROJ NA KOAGULAZA NA POZITIVNI STAFILOKOKI MK, ODREDUVANJE NA CAMILOBAKTER MK, ODREDUVANJE NA E – ESHERIHIJA COLI MK, ODREDUVANJE NA KVASCI I MUVLI MK, ODREDUVANJE NA PESTICIDI MK, ODREDUVANJE NA PH MK, ODREDUVANJE NA SALMONELA MK, ODREDUVANJE NA TESKI METALI MK, ODREDUVANJE NA TOKSINI MK, ODREDUVANJE NA VKUPEN BROJ NA MEZOFILNI BAKTERII MK, ORGANOLEPTICKI PREGLED MK, PROIZVODSTVO NA PROBIOTICI VO STOCARSTVO MK, TESTOVI OD MOLEKULARNA BIOLOGIJA MK, LABORATORISKA PLASTIKA, LABORATORISKO STAKLO, LABORATORISKI METAL, LABORATORISKI PORCELAN, LABORATORISKI INSTRUMENTI, LABORATORISKI MEBEL, LABORATORISKI MATERIJALI, LABORATORISKI ZASTITNA OPREMA, LABORATORISKI HEMIKALII, LABORATORISKI REAGENSI, LABORATORISKA OPREMA ZA DIJAGNOSTIKA, LABORATORII ZA ANALIZA, INDUSTRISKI LABORATORII,

KONTROLA NA HRANA - ЛАБАРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

 

Контрола на храна и фитосанитарна лабораторија
Контролата на храната е од суштинско значење за обезбедување на безбедноста и квалитетот на храната што ја консумираат луѓето. Овој процес вклучува различни методи и техники за детектирање и анализа на потенцијални контаминанти и опасности во храната. Фитосанитарните лаборатории играат клучна улога во овие процеси, особено во земјоделските и прехранбените индустрии.

Фитосанитарна лабораторија
Фитосанитарната лабораторија е специјализирана установа која се занимава со анализа и контрола на земјоделски производи за да се осигура нивната безбедност и квалитет. Овие лаборатории вршат различни анализи, вклучувајќи микробиолошки, хемиски и физички тестови, за да се откријат штетните микроорганизми, пестициди, тешки метали и други контаминанти.

Микробиолошки анализи
Микробиолошките анализи се суштински дел од контролата на храната, бидејќи тие помагаат во идентификацијата на патогени микроорганизми кои можат да предизвикаат болести. Овие анализи вклучуваат неколку важни чекори:

Земање примероци:

Примероците од храната се земаат според строги протоколи за да се осигураат репрезентативноста и интегритетот на примерокот.
Култивирање:

Примероците се ставаат во различни хранливи медиуми кои поддржуваат раст на специфични микроорганизми. Овој процес може да трае неколку дена, зависно од видот на микроорганизмите кои се испитуваат.
Идентификација:

По култивирањето, микроорганизмите се идентификуваат преку различни техники како микроскопија, биохемиски тестови и молекуларни методи.
Квантитативна анализа:

Се одредува бројот на микроорганизми во примерокот за да се утврди нивото на контаминација.
Значење на микробиолошките анализи
Микробиолошките анализи се критични за:

Идентификација на патогени:

Овозможуваат откривање на штетни микроорганизми како Salmonella, E. coli, Listeria и други, кои можат да предизвикаат сериозни болести.
Мониторинг на хигиена:

Помагаат во оценување на хигиенските практики во производството и преработката на храна.
Осигурување на безбедност:

Гарантираат дека храната што се пушта на пазарот е безбедна за консумирање и исполнува законските стандарди.
Улогата на фитосанитарните лаборатории
Фитосанитарните лаборатории не само што ја обезбедуваат безбедноста на храната, туку и го поддржуваат извозот на земјоделски производи со издавање фитосанитарни сертификати. Овие лаборатории се опремени со најсовремена опрема и користат напредни методи за тестирање и анализа, што ги прави незаменливи во модерната агроиндустрија.

Кога Ви се потребни било какви испитувања на храна или материјали, обратете се до специјализираните фирми за било која од овие области.

Во оваа категорија ќе најдете фирми кои ги вршат следните услуги: FITOSANITARNA LABORATORIJA MK, INDUSTRISKA BIOTEHNOLOGIJA MK, IZOLIRANJE NA BAKTERII MK, IZOLIRANJE NA KVASCI MK, IZOLIRANJE NA MUVLI I NIVNO UMNOZUVANJE MK, KONTROLA NA KVALITET NA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO KONZERVIRANA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MESO I MESNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MLEKO I MLECNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO PROIZVODSTVO OD RASTITELNO POTEKLO MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO SOKOVI MK, LABORATORIJA ZA ISPITUVANJE KVALITET NA MLEKO MK, MIKROBIOLOSKA ANALIZA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA AMBALAZA NA ZIVOTNI NAMIRNICI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA DETSKI IGRACKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOMPOST, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETICKI PROIZVODI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETIKA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA MINERALI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA ORGANSKI GUBRIVA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA PRIBOR MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI ZA HRANA, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SEDIMENTI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SREDSTVA ZA HIGIENA VO DOMAKINSTVATA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PRERABOTKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PROIZVODI, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VINO MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VODA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NAKOMPOST MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA SKOPJE, MOLEKULARNI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI NA PROKARIOTI MK, MOLEKULARNI PROTEOMSKI ANALIZI NA EUKARIOTI MK, ODREDUVANJE I DETEKCIJA NA ENTEROBAKTERIJA, ODREDUVANJE NA AKTIVITET NA VODA MK, ODREDUVANJE NA AKTIVNOST NA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJA, ODREDUVANJE NA ANTIMIKROBNA AKTIVNOST MK, ODREDUVANJE NA BROJ NA KOAGULAZA NA POZITIVNI STAFILOKOKI MK, ODREDUVANJE NA CAMILOBAKTER MK, ODREDUVANJE NA E – ESHERIHIJA COLI MK, ODREDUVANJE NA KVASCI I MUVLI MK, ODREDUVANJE NA PESTICIDI MK, ODREDUVANJE NA PH MK, ODREDUVANJE NA SALMONELA MK, ODREDUVANJE NA TESKI METALI MK, ODREDUVANJE NA TOKSINI MK, ODREDUVANJE NA VKUPEN BROJ NA MEZOFILNI BAKTERII MK, ORGANOLEPTICKI PREGLED MK, PROIZVODSTVO NA PROBIOTICI VO STOCARSTVO MK, TESTOVI OD MOLEKULARNA BIOLOGIJA MK, LABORATORISKA PLASTIKA, LABORATORISKO STAKLO, LABORATORISKI METAL, LABORATORISKI PORCELAN, LABORATORISKI INSTRUMENTI, LABORATORISKI MEBEL, LABORATORISKI MATERIJALI, LABORATORISKI ZASTITNA OPREMA, LABORATORISKI HEMIKALII, LABORATORISKI REAGENSI, LABORATORISKA OPREMA ZA DIJAGNOSTIKA, LABORATORII ZA ANALIZA, INDUSTRISKI LABORATORII, 

 

 

 

FITOSANITARNA LABORATORIJA MK, INDUSTRISKA BIOTEHNOLOGIJA MK, IZOLIRANJE NA BAKTERII MK, IZOLIRANJE NA KVASCI MK, IZOLIRANJE NA MUVLI I NIVNO UMNOZUVANJE MK, KONTROLA NA KVALITET NA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO KONZERVIRANA HRANA MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MESO I MESNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO MLEKO I MLECNI PROIZVODI MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO PROIZVODSTVO OD RASTITELNO POTEKLO MK, KONTROLA NA MIKROORGANIZMI VO SOKOVI MK, LABORATORIJA ZA ISPITUVANJE KVALITET NA MLEKO MK, MIKROBIOLOSKA ANALIZA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA AMBALAZA NA ZIVOTNI NAMIRNICI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA DETSKI IGRACKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA HRANA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOMPOST, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETICKI PROIZVODI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA KOZMETIKA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA MINERALI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA ORGANSKI GUBRIVA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA PRIBOR MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SADOVI ZA HRANA, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SEDIMENTI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA SREDSTVA ZA HIGIENA VO DOMAKINSTVATA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PRERABOTKI MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA TUTUNSKI PROIZVODI, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VINO MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NA VODA MK, MIKROBIOLOSKA KONTROLA NAKOMPOST MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA MK, MIKROBIOLOSKA LABORATORIJA SKOPJE, MOLEKULARNI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI MK, MOLEKULARNI METAGENOMSKI ANALIZI NA PROKARIOTI MK, MOLEKULARNI PROTEOMSKI ANALIZI NA EUKARIOTI MK, ODREDUVANJE I DETEKCIJA NA ENTEROBAKTERIJA, ODREDUVANJE NA AKTIVITET NA VODA MK, ODREDUVANJE NA AKTIVNOST NA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJA, ODREDUVANJE NA ANTIMIKROBNA AKTIVNOST MK, ODREDUVANJE NA BROJ NA KOAGULAZA NA POZITIVNI STAFILOKOKI MK, ODREDUVANJE NA CAMILOBAKTER MK, ODREDUVANJE NA E – ESHERIHIJA COLI MK, ODREDUVANJE NA KVASCI I MUVLI MK, ODREDUVANJE NA PESTICIDI MK, ODREDUVANJE NA PH MK, ODREDUVANJE NA SALMONELA MK, ODREDUVANJE NA TESKI METALI MK, ODREDUVANJE NA TOKSINI MK, ODREDUVANJE NA VKUPEN BROJ NA MEZOFILNI BAKTERII MK, ORGANOLEPTICKI PREGLED MK, PROIZVODSTVO NA PROBIOTICI VO STOCARSTVO MK, TESTOVI OD MOLEKULARNA BIOLOGIJA MK, LABORATORISKA PLASTIKA, LABORATORISKO STAKLO, LABORATORISKI METAL, LABORATORISKI PORCELAN, LABORATORISKI INSTRUMENTI, LABORATORISKI MEBEL, LABORATORISKI MATERIJALI, LABORATORISKI ZASTITNA OPREMA, LABORATORISKI HEMIKALII, LABORATORISKI REAGENSI, LABORATORISKA OPREMA ZA DIJAGNOSTIKA, LABORATORII ZA ANALIZA, INDUSTRISKI LABORATORII,

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.